Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


2023

UCHWAŁA Nr XLV/364/23 z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2022 roku”

Uchwała Nr 118/577/23 z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie wsparcia w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

Uchwała NR 114/568/23 z dnia 7 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Wzór oferty - doc pdf

Wzór sprawozdania - doc pdf

Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego - Załącznik nr 5 do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego


2022

Informacja o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Magazynów WBiZK PUW - kliknij

UCHWAŁA Nr XLI/320/22 z dnia 30 listopada 2022 r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Uchwała Nr 107/522/22 z dnia 7 listopada 2022 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Kolneńskiego w 2023 roku.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Obwieszczenie Uczniowskiego Klubu Sportowego SPRINT w Zabielu w sprawie likwidacji - kliknij

UCHWAŁA Nr XXXVI/287/22 z dnia 12 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolneńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2021 roku”

Uchwała Nr 92/455/22 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie wsparcia w 2022 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji

Uchwała Nr 89/442/22 z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze kandydata do Komisji konkursowej - kliknij

Uchwała Nr 88/437/22 z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Wzór oferty - doc pdf

Wzór sprawozdania - doc pdf

Nowe obowiązki stowarzyszeń do 31 stycznia 2022 roku - kliknij 

  

KOMUNIKAT

dotyczący ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361 z późn. zm.) obowiązującej od 1 lipca br.

Organizacje pozarządowe organizujące imprezy turystyczne w ramach prowadzonej działalności nieodpłatnej nie podlegają wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych podlegają organizacje pozarządowe organizujące imprezy turystyczne w rozumieniu przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w ramach prowadzonej:

· działalności odpłatnej

lub/i

· działalności gospodarczej.


Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sekretarz - Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego

         


Wzory druków do pobrania:


 

Jak zarejestrować stowarzyszenie.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - uchwała

    


 

Rejestracja uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kolnie

 

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),

2) ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),

3) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

4) rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 18 pażdziernika 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449)

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.

2. Protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z:

- uchwałą o powołaniu klubu,

- uchwałą o zatwierdzeniu statutu,

- uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,

- ewentualnie uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej) w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim.

3. Lista założycieli zawierająca:

- imię i nazwisko,

- datę i i miejsce urodzenia,

- numer PESEL,

- miejsce zamieszkania,

- własnoręczne podpisy.

4. Lista obecności na Zebraniu Założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób).

5. Informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu.

6. Statut Klubu sporządzony w 3 egzemplarzach.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa (ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno).

 

Termin i sposób załatwienia:

Decyzję o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

 

Opłaty:

Zwolnione z opłat.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Starosty Kolneńskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Postępowanie po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji:

Po otrzymaniu decyzji o wpisie klubu do ewidencji prowadzonej przez Starostę Kolneńskiego należy zwołać Walne Zebranie oraz zgodnie z zapisami w Statucie dokonać wyboru władz Klubu. Po odbyciu Walnego Zebrania należy w ciągu 14 dni przesłać na adres Starostwa protokół z Walnego Zebrania oraz odpisy podjętych uchwał.

Istnieje możliwość wyboru zarządu i komisji rewizyjnej na I zebraniu założycielskim, w tym przypadku do wniosku należy dołączyć uchwałę o wyborze zarządu oraz uchwałę o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej).

Zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz Statutu Klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Kolnie w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o dokonanie wpisu składu zarządu

Wniosek o dokonanie zmian w składzie zarządu

Wniosek o zarejestrowanie UKS

Wzór lista obecności na zebraniu założycielskim

Wzór protokółu

Wzór statutu

Wzor lista założycieli

Wzoru uchwał zalączników do protokółu

Wzór zmiana adresu

 


 

REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej (art. 40-43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Stowarzyszenia zwykłe nie podlegają rejestracji sądowej.

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40 - 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ona powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również swojego przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie. Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego (zwykle jest to starostwo powiatowe właściwe ze względu na siedzibę stowarzyszenia).

Taka formuła utworzenia stowarzyszenia jest więc prosta, ale powstałe stowarzyszenie zwykłe ma ograniczone możliwości podejmowania czynności prawnych. Mówiąc językiem prawnym - stowarzyszenie zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego  (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi. Za zobowiązania związane z działalnością stowarzyszenia odpowiadają całym swoim majątkiem ci członkowie stowarzyszenia, którzy je zaciągnęli.

Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

  •     powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
  •     łączyć się w związki stowarzyszeń,
  •     zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
  •     prowadzić działalności gospodarczej,
  •     przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.

Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są składki jego członków (są to jedynie dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeń zwykłych).

Jednak stowarzyszenie zwykłe jest organizacją społeczną - oznacza to, że ma zdolność sądową, czyli może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, jest starosta.

 

PROCEDURA REJESTRACJI

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Kolnie

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

1. Zawiadomienie (wniosek) o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (oryginał), określającego nazwę i adres siedziby stowarzyszenia, (załącznik nr 1).

2. Lista co najmniej trzech założycieli wraz z oświadczeniami o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych (załącznik nr 2) zawierająca ich:

    imiona i nazwiska,

    daty i miejsca urodzenia,

    miejsce zamieszkania,

    własnoręczne podpisy.

3. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały (oryginały):

    o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,

    o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,

    o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia,

    o wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia.

4. Regulamin stowarzyszenia (w 3 egzemplarzach) określający jego nazwę, cel, teren  i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie.

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 4 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kolnie, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Starostwa: ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno.

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni – (na podst. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Rozpoczęcie działalności przez stowarzyszenie zwykłe może nastąpić dopiero po dokonaniu oceny jego zgodności z prawem przez organ nadzoru. Z chwilą otrzymania informacji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami organ bada czy przedstawiony regulamin jest zgodny z przepisami prawa oraz czy założyciele spełniają wymagania określone ustawą. Nieprawidłowości w regulaminie mogą polegać np. na tym, że zawiera on postanowienia sprzeczne z prawem w zakresie zakazów przewidzianych w art. 42 ust. 1 ustawy lub w zakresie celów lub form działania stowarzyszenia, czy też nie spełniania wymagań przez założycieli np. gdy ich liczba jest zbyt mała, są niepełnoletni itp. Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na braki formalne, np. jeśli w regulaminie albo w piśmie informującym o założeniu stowarzyszenia nie określono pełnych danych przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie, dokładnego adresu siedziby stowarzyszenia itp.

W przypadku nieprawidłowości lub braków formalnych organ nadzorujący zobowiązuje wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wskazując termin.

W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia przez założycieli lub uzupełnienia po terminie, organ nadzoru występuje do Sądu Rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, może ono rozpocząć działalność.

Po przejściu całej procedury stowarzyszenie zwykłe zostaje wpisane do ewidencji stowarzyszeń. O  tym  fakcie wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie (zwykle  zawiadomienie w  formie pisemnej informacji wysłane zostaje na adres siedziby stowarzyszenia).

Opłaty:

Procedura rejestracji stowarzyszenia zwykłego nie podlega żadnym opłatom.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego:

Wystąpić   do  Urzędu  Statystycznego  o   nadanie   numeru   REGON,   założyć konto   bankowe   oraz   wystąpić  do  Urzędu   Skarbowego  o  nadanie   Numeru  Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Po   uzyskaniu   wszystkich   niezbędnych   numerów (REGON,  NIP,  bankowych),  klub  może już  przyjmować  w  swoje  szeregi  członków, pamiętając,  że   każdy  członek  musi   wypełnić deklarację członkowską

Wszelkie zmiany dotyczące władz, adresu siedziby oraz statutu klubu należy zgłaszać w Starostwie Powiatowym w Kolniew terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Informacji udziela

Nr telefonu: +48 86 278 47 97    e-mail: promocja@powiatkolno.pl

 

ZAŁĄCZNIKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: SP w Kolnie

Data wytworzenia: 2016-10-12

Wprowadzający: Tomasz Sadowski

Data wprowadzenia: 2005-10-31

Data modyfikacji: 2023-07-24

Opublikował: Tomasz Sadowski

Data publikacji: 2016-11-15