MISJA ROZWOJU POWIATU

 

Powiat Kolneński obszarem

rozwoju społeczno – gospodarczego, nowoczesnego rolnictwa, przedsiębiorczości i turystyki.

 

 

KIERUNKI STRATEGICZNE ROZWOJU POWIATU

 

 

1. Powiat Kolneński obszarem restrukturyzacji rolnictwa i terenów wiejskich z dostosowaniem do nowych wymogów.

2. Powiat Kolneński obszarem ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji.

3. Powiat Kolneński obszarem rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i poprawy infrastruktury technicznej.

4. Powiat Kolneński obszarem rozwoju infrastruktury społecznej umożliwiającym szeroką edukację i poprawę poziomu życia mieszkańców

5. Powiat Kolneński obszarem integracji lokalnej, współpracy międzyregionalnej i zagranicznej.

 

 

 

CELE W POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STRATEGICZNYCH

 

 

I. Powiat Kolneński obszarem restrukturyzacji rolnictwa i terenów wiejskich z dostosowaniem do nowych wymogów poprzez:

 1. wspieranie procesów restrukturyzacyjnych i dostosowawczych rolnictwo dla osiągnięcia jego opłacalności;
 2. tworzenie warunków dla powstawania alternatywnych dla rolnictwa i około rolniczych miejsc pracy;
 3.  

 4. osiąganie wysokiego stopnia przygotowania i zorganizowania rolników do działań rynkowych;
 5.  

 6. opracowanie systemu informacji z zakresu rolnictwa i integracji europejskiej;
 7.  

 8. wdrażanie programu rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
 9.  

 10. wspieranie tworzenia grup producenckich i dążenie do powstania giełdy rolnej na terenie powiatu;
 11.  

 12. stymulowanie rozwoju alternatywnych źródeł dochodu;
 13.  

 14. dążenie do pozyskania dla producentów rolnych stałych rynków zbytu;
 15.  

 16. zwiększanie różnorodności produkcji rolnej – powrót do upraw owocowych;
 17.  

 18. prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i łowieckiej.

 

 

II.  Powiat Kolneński obszarem ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych do rozwoju turystyki i rekreacji poprzez:

 1.  

 2. zatrzymanie procesów degradacji środowiska naturalnego, m. in. wspieranie działań gminnych zmierzających do budowy oczyszczalni ścieków i składowisk komunalnych;
 3.  

 4. wzbogacanie i racjonalne wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki i wypoczynku;
 5.  

 6. opracowanie programów zrównoważonego rozwoju powiatu, w tym Programu Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Powiecie Kolneńskim;
 7.  

 8. propagowanie wykorzystywania w ciepłownictwie odnawialnych źródeł energii;
 9.  

 10. wspieranie inwestycji proekologicznych, typu : modernizacje kotłowni, budowa oczyszczalni komunalnych i przyzagrodowych,
 11.  

 12. tworzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej o charakterze powiatowym.

 

 

 

III. Powiat Kolneński obszarem rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i infrastruktury technicznej poprzez :

 

 

    1. tworzenie warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;

    2. systematyczne poprawianie i uzupełnianie infrastruktury technicznej;

 

    3. modernizacja sieci dróg powiatowych;

 

    4. osiąganie dogodnych warunków dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy;

 

    5. przygotowanie terenów pod inwestycje;

 

    6. tworzenie konkurencyjnych warunków rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej z wykorzystaniem położenia na głównym szlaku turystycznym;

 

    7. dysponowanie terenami inwestycyjnymi, będącymi własnością komunalną, szczególnie ulokowanymi wzdłuż tras tranzytowych;

 

    8. posiadanie zintegrowanej z gminami, wiarygodnej bazy danych o terenach inwestycyjnych oraz instytucję ich efektywnej promocji, wprowadzania i wspierania inwestorów;

 

   9. wykonanie inwentaryzacji istniejących terenów komunalnych i innych przewidzianych do wykupu lub zainwestowania;

 

   10. zainicjowanie zmian w planach przestrzennego zagospodarowania gmin celem wyodrębnienia terenów wiejskich pod rozwój przedsiębiorczości.

 

 

 

IV. Powiat Kolneński obszarem rozwoju infrastruktury społecznej, umożliwiającym szeroką edukację i poprawę poziomu życia mieszkańców poprzez :

   

   

  1. podnoszenie poziomu wykształcenia i przygotowania zawodowego mieszkańców oraz unowocześnianie bazy oświatowej – remonty i modernizacje szkół;

  2. systematyczne doprowadzanie infrastruktury społecznej powiatu do wymogów europejskich w celu podniesienia bezpieczeństwa i standardów życia mieszkańców;

  3. opracowanie rozwoju sieci placówek oświatowych i dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy;

  4. dążenie do osiągnięcia stanu uzyskiwania średniego wykształcenia przez 100 % uczniów rozpoczynających edukacje;

  5. osiągnięcie stanu infrastruktury i sieci szkół średnich odpowiadającym wymogom wprowadzanej reformy oraz standardom krajowym;

  6. zmniejszanie bezrobocia poprzez kreowanie własnej polityki zatrudnienia, stymulowanie rozwoju lokalnych rynków pracy i wspieranie przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych;

  7. podejmowanie działań na rzeczprawidłowego funkcjonowania powiatowych jednostek słuzby zdrowia oraz poprawy jakości i dostępności świadczeń medycznych;

  8. dążenie do utworzenia i prawidłowego funkcjonowania instytucji typu: Dom Opieki Społecznej, Zakład Opieki Paliatywnej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, Szkoła Muzyczna, Biblioteka Powiatowa, Powiatowy Dom Kultury;

  9. ochronę interesów konsumentów za pośrednictwem Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

   

  10. poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego i walkę z przestępczością.

   

   

   

  V. Powiat Kolneński obszarem integracji lokalnej, współpracy międzyregionalnej i zagranicznej poprzez:

    

    

   1. wspólne nakreślanie kierunków rozwoju gmin i miast wchodzących w skład powiatu;

    

    

   2.opracowanie wspólnych z gminami planów i kierunków promocji, określając jej cele i adresatów;

    

   3. wypracowanie stałej formy utrzymywania kontaktów z mediami oraz przekazywania im informacji;

    

   4. dopracowanie planu promocji wewnętrznej skierowanej do mieszkańców;

   5. wprowadzanie cyklicznych imprez kulturalno – sportowych o charakterze powiatowym i regionalnym;

    

   6. wydanie folderu skierowanego do potencjalnych inwestorów przetwórstwa rolno – spożywczego, turystów, miłośników przyrody itp.;

    

   7. nawiązywanie współpracy z podlaskimi instytucjami promocji gospodarczej;

    

   8. tworzenie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku powiatu;

    

   9. położenie dużego nacisku na kontakty i współpracę z innymi powiatami również zagranicznymi;

    

   10. jednoczenie wysiłków w staraniach o środki pozabudżetowe.

    

    

   Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Kolneńskiego,
   uchwalonej przez Radę Powiatu Kolneńskiego

   dn. 29 września 2000 r., uchwała Nr XXIII/133/2000

   Metryka strony

   Udostępniający: Samorząd Powiatu Kolneńskiego

   Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Sadowski

   Wprowadzający: Tomasz Sadowski

   Data wprowadzenia: 2004-12-16

   Modyfikujący: Tomasz Sadowski

   Data modyfikacji: 2004-12-17

   Opublikował: Tomasz Sadowski

   Data publikacji: 2004-12-16